close
FOLLOW US ON 

โฉนดที่ดิน ใบแรก ของประเทศไทย เกิดขึ้น ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://www.facebook.com/goayutthaya/photos/a.678391832352948.1073741828.595981910593941/691676381024493/?type=3&theater

หยิบมาเล่า รู้หรือไม่..? ว่า โฉนดที่ดิน ใบแรก ของประเทศไทย เกิดขึ้น ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นที่มณฑลกรุงเก่า (จ.พระนครศรีอยุธยา) และ ทรงพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินกันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ จัดทำทะเบียนที่ดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระยาประชาชีพบริบาล ออกไปเดินสำรวจรังวัดปักเขต เพื่อออกโฉนดที่ดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ร.ศ. 120 หรือ พุทธศักราช 2444 โดยดำเนินการที่ ตำบลบ้านพลับ เป็นแห่งแรก และตำบลบ้านแป้ง และตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน ตามลำดับ และทรงออกประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศออกโฉนดที่ดิน มณฑลกรุงเก่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ร.ศ. 120 ซึ่งถือเป็นกฎหมายใช้ในการออกโฉนดที่มีผลอย่างจริงจัง

โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีพระนาม “สมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์เป็น โฉนดเลขที่ 1 หน้าที่ 1 เลขที่ดิน 117 ระวาง 17 ต 3 อ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า เมืองกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีเนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่ดินพระราชทานดังกล่าว มีที่ดินที่ออกโฉนดเป็นฉบับแรกของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดินและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้กับเกษตรกร นำพื้นที่พระราชทานที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1 เนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ให้แก่เกษตรกร ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ติดตามต่อ >> https://www.facebook.com/goayutthaya/
http://www.go-ayutthaya.com/

#goayutthaya #Ayutthaya #ayutthayathailand#Thailand #อยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ไปอยุธยา#จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา#กรุงศรีอยุธยา

Tags : Go Ayutthayaอยุุธยาเที่ยวอยุธยาโฉนดที่ดิน ใบแรกไปอยุธยา

Leave a Response