close
FOLLOW US ON 
GoAyutthaya
 ไปอยุธยา, GoAyutthayaวัดตึก นั้นเป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่า เป็นพระอารามของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) ทรงสถาปนาขึ้นในราวปี พุทธสักราช๒๒๔๐-๒๒๔๙
GoAyutthaya
โดยยังมีหลักฐานคือพระตำหนักที่ประทับปรากฎอยู่จนถึงทุกวันนี้ ในรัชสมัยที่ สมเด็จพระเพทราชาทรงครองราชย์สมบัตินั้น สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ เมื่อเสด็จมาประทับ ณ พระนครศรีอยุธยา ก็ทรงประทับที่พระราชวังจันทร์เกษม (วังหน้า) และ บางคราวก็เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักของพระองค์ ภายหลังที่ทรงครองราชย์สมบัติก็ทรงสถาปนาพระตำหนักของพระองค์ถวายเป็นพุทธาวาส ทรงยกตำหนักที่ประทับแปลงให้เป็นวิหารของวัด อนึ่ง ภูมิสถานที่ตั้งของวัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังหลวงและวังหลัง กับมีวัดอื่น ๆ อยู่ใกล้เคียงอีกหลายวัด เช่นวัดโคก วัดวรเชษฐาราม วัดโลกยสุธา เป็นต้น ในสมัยอยุธยา ระหว่างวัดตึกกับวัดโคก(ร้าง) เคยเป็นที่ตั้งป้อมปืนใหญ่ของทางราชการ คือ “ป้อมศุภรัต” จึงสันนิษฐานได้ว่าในสมัยนั้น วัดตึกก็คงจะเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา วัดตึกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๙ วัดตึก ตั้งอยู่ถนนอู่ทองห่างจากทางแยกไปวัดภูเขาทอง (ถนนสาย 309) ประมาณ 300 เมตร มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่โบสถ์มหาอุตม์ เรียกตามลักษณะที่พิเศษกว่าโบสถ์ลักษณะอื่น ที่ว่า มีทางเข้าออกเพียงด้านเดียวและไม่มีหน้าต่าง เหตุผลในการสร้างโบสถ์แบบนี้หลายคนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ในการลงอาคมของขลัง การทำเป็นอาคารทึบก็เพื่อให้อาคมคงอยู่และมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น จะอย่างไรก็ดี พระอุโบสถมหาอุตตม์ นี้ คงเหลืออยู่น้อยมากภายในประเทศไทย อาจเหลืออยู่เพียง 3-4 แห่งเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นศาสนโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่ง(ข้อมูลจาก โบสถ์มหาอุตม์วัดนางสาว สมุทรสาคร) และอีกสถานที่หนึ่งก็คือศาลพันท้ายนรสิงห์ มีประชาชนศรัทธาและเดินทางมากราบไหว้อยู่ประจำ ศาลพันท้ายนรสิงห์ หนึ่งในจุดที่น่าสนใจของวัดตึกแห่งนี้ก็คือ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ เมื่อเลี้ยวรถเข้ามาในวัดย่อมได้เห็นศาลพันท้ายนรสิงห์วัดตึกนี้ก่อนเสมอ ภายในวัดที่ไม่กว้างขวางมากนักอย่างวัดตึก ประกอบด้วยอาคารสำคัญๆ จำนวนหนึ่ง มีต้นไม้ร่มรื่น หาที่จอดตามอัธยาศัย หลังจากนั้นสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์หน้าอุโบสถแล้วเดินเข้าอุโบสถที่เรียกกันว่าโบสถ์มหาอุตม์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ เป็นอนุสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์ รักษากฎระเบียบ กฎมณเฑียรบาลยิ่งกว่าชีวิตตน โบสถ์มหาอุตม์ ที่เรียกกันว่าโบสถ์มหาอุตม์ นั้นหมายถึงอุโบสถที่สร้างในลักษณะพิเศษ คือ มีช่องทางเข้าออกได้ช่องเดียวคือประตูหน้า เป็นโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่าง การสร้างโบสถ์มหาอุตม์นั้นมีความเชื่อหลายกระแสบ้างก็ว่าเป็นเพราะช่างต้องการเขียนภาพจิตรกรรมที่สวยงามขนาดใหญ่บนผนังโดยเป็นภาพเดียวต่อกันตลอดจึงไม่มีช่องหน้าต่าง บ้างก็ว่าเป็นการสร้างเพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดหรือกระทำการด้านมนต์คาถา และไม่ต้องการให้วิชารั่วไหล แต่โบสถ์มหาอุตม์ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนศรัทธากันมากมาแต่โบราณ
Tags : GoAyutthayaพระอารามของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ)เที่ยวอยุธยาโบสถ์มหาอุตม์ไปอยุธยา

Leave a Response