close
FOLLOW US ON 

เขื่อนพระราม 6 พระนครศรีอยุธยา

2 เขื่อนพระราม 6 02

เขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างกันแม่น้ำป่าสักเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ เขื่อนพระเฑียรฆราชา ภายหลังปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนในความดูแลของ กรมชลประทาน เขื่อนพระราม 6 ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำแม่น้ำป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ โดยมีประตูระบายน้ำขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำป่าสัก และประตูระบายน้ำขนาดเล็กด้านข้างชื่อประตูพระนารายณ์ เป็นประตูที่ใช้ผันน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ บริเวณริมเขื่อนมีร้านอาหารเครื่องดื่มเปิดขายใกล้ๆ ตัวเขื่อน

สันเขื่อนพระราม 6 เป็นสันเขื่อนขนาดเล็ก เปิดให้รถข้ามได้แต่สวนกันไม่ได้ต้องผลัดกันไปทีละคัน กรมชลประทาน เปิดประตูสำหรับเข้าออกผ่านสันเขื่อนได้ ตั้งแต่เวลา 3.00 น.ถึง 21.00 น.

นอกจากนี้ ใกล้เขื่อนพระราม 6 ยังมีสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดสะตือ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าท่านเกิดที่ตำบลแห่งนี้,หลวงพ่อเลไลยก์ แห่งวัดไก้แจ้ เป็นต้น

การเดินทาง : เขื่อนพระราม 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

Leave a Response