close
FOLLOW US ON 
12 วัดธรรมาราม 01

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นพระอุโบสถขนาดย่อมก่อผนังหุ้มกลองหน้าหลังเชื่อมผนังเป็นหน้าบันยันอกไก่ และปั้นปูนเป็นรูปลายเครือเถา ประดับถ้วยชาม และปั้นปูนลวดลายในตรงที่เป็นช่อฟ้าใบระกา ภายในมีโบราณสถานวัดธรรมาราม สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2546 และครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับศรีลังกา ในปี 2548 นับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งภายในวัดธรรมารามคือพิพิธภัณฑ์พระอุบาลี เป็นพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2558-2559 มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระอุบาลีเพราะตามประวัติของวัดธรรมารามเป็นสถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ กับพระอริยมุนีมหาเถระ ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดพุทไธสวรรย์แต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาจารย์ออกไปลังกาทวีป เมื่อ พ.ศ. 2296 เพื่อให้อุปสมบทกุลบุตรชาวลังกา เนื่องจากพุทธศาสนาได้เสื่อมหายไปจากดินแดนแห่งนี้ ตามพระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทำให้พระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์อุบัติขึ้น ณ ลังกาทวีปตั้งแต่นั้นมา

เวลาทำการ 8.00-17.00 น.

การเดินทาง : อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ทางเดียวกันกับวัดกษัตราธิราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา

Leave a Response