close
FOLLOW US ON 

อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์

59 ปรีดี พนมยงค์ 01

อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ เป็นอนุสรณ์สถานแด่ท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งท่านเป็นผู้นำฝ่ายพลเรือนในการทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และท่านได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 2542
ภายในอนุสรณ์สถานประกอบไปด้วย เรือนไทยพิพิธภัณฑ์ เดิมเป็นเรือนแพทรงปั้นหยา มีอายุกว่า 100 ปี ได้สร้างโดยดัดแปลงหลังคาเป็นทรงไทยโบราณ ฝาสายบัวและประตูภายในมีลายสลักไทยผสมจีนสวยงามมาก เรือนไทยหลังนี้ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นและเกี่ยวกับท่านรัฐบุรุษอาวุโส รวมทั้งภาพถ่ายแสดงชีวิต ผลงาน และเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวท่าน
อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ อนุสาวรีย์มิใช่อนุสรณ์ที่เป็นรูปเหมือนของท่านศาสตราจารย์ปรีดี พนมยงค์ แต่เป็นรูปสัญลักษณ์แสดงอุดมการณ์ที่สำคัญยิ่งของท่าน 6 ประการ ดังนั้นอนุสาวรีย์จึงสร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ประกอบด้วยเสากลม 6 ต้น รองรับหลังคาเรือนไทย ตั้งอยู่ในสระวงกลมซึ่งมีน้ำล้อมรอบ ความสงบนิ่งของน้ำในสระหมายถึงสันติภาพ และภายใต้หลังคามีไฟไม่รู้ดับส่องสว่างหมายถึงความเป็นอมตะของอุดมการณ์ของท่าน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวัน จันทร์ และอังคาร
การเดินทาง : ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมือง ตรงข้ามวัดพนมยงค์ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3524 3586

Leave a Response