close
FOLLOW US ON 
51 วัดพิชัยสงคราม 04

วัดพิชัยสงคราม ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำป่าสัก สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1900 เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีรอยุธยามีนามปรากฏในราชพงศาวดาร ว่า วัดพิชัย บางแห่งเขียนว่า วัดพิไชย ได้เปลี่ยนนามใหม่ว่า วัดพิชัยสงคราม ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่ 4 หรือ 5 ในคราวที่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากเป็น วัดร้างในช่วงปลายสมัยอยุธยาเป็นต้นมาที่ได้นามอย่างถือเอาเหตุผลที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกจากวัดพิชัยมาได้ นับว่าได้รับชัยชนะ ต่อมาเมื่อได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นจึงขนานนามวัดใหม่เป็นการเทิดพระเกียรติและอนุสรณ์แห่งสถานที่วัดนี้ วัดพิชัยสงครามนับเข้าเป็นวัดชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1920 ชาวไทยนิยมเดินทางมาไหว้พระที่วัดพิชัยสงครามด้วยความเชื่อว่าจะทำให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคต่างๆ

การเดินทาง : ทางหลวงหมายเลข 3053 ใกล้โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตำบล หอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

Leave a Response