close
FOLLOW US ON 

กิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

49126872_752716268418412_2249714937775521792_n

กิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ไปเป็นประธาน kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบประชารัฐ และจิตอาสา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ คลองส่งน้ำผักไห่-เจ้าเจ็ด หมู่ที่ 1 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ทหาร ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐร่วมใจ” ซึ่งผักตบชวาที่กำจัดในครั้งนี้คิดเป็นปริมาณประมาณ 500 ตันครับ

Leave a Response