close
FOLLOW US ON 

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนผู้ปกครอง หนูๆน้องๆ เข้าร่วมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”
ณ บริเวณสถานที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆและเยาวชน
เพราะเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลง

ดั้งนั้นทางจังหวัดจึงได้จัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กๆได้รับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฎิบัติตน
ให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ

ทั้งนี้ภายในงานจะมีหน่วยงานต่างๆมาออกบูธมากมาย มีการจัดนิทรรศการ การละเล่นสำหรับหนูๆ มากมาย
งานนี้อย่าลืมชวนลูก จูงหลาน มาเที่ยว มาชมงานที่จวนผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะคะ

Leave a Response